ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za međunarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Togor Meztik
Country: Cyprus
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 21 December 2013
Pages: 121
PDF File Size: 14.85 Mb
ePub File Size: 9.43 Mb
ISBN: 826-4-62452-665-1
Downloads: 94788
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dairn

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Nadlezna nadzoma tijela maticne zemlje moraju obavjestavati tijela wnaliza zemlje domaCina o promjenama nadzomih mjera koje znatno utjecu na strane transakcije doticne banke. ISBN Mate 1.

Sijedece dobiti i gubici obicno se prikazuju poneto osnovi: Na koji se nacin odobravaju i prate ogranicenja partnera riznice? Provode li urpavljanje bonitetni propisi strogo? MRS 18 takoder pruza detaljne smjemice o mjerenju i priznavanju prihoda. Propast je pojedine banke, s druge strane, problem dionicara i uprave. Product details Paperback Publisher: Ti bi “idealni” podaci trebali biti pokretacka sila u prepoznavanju stremljenja banke sto se tice kljucnih informacija upravljanja.

Ti BIS standardi zahtijevaju da nadzomo tijelo posjeduje jasan, dostizan i dosljedni okvir odgovomosti i ciljeva, kao i sposobnost da ih postigne. Informaticki strucnjak u sektoru riznice mora osigurati sustave trgovanja i racunovodstvene sustave koji ce biti u stanju da u stvamom vremenu obuhvatiti sve trzisne podatke, od svih pruzatelja, koji su potrebni da se vrednuje odredeni tip instrumenta.

Medutim, tijela nadlezna za reguliranje hankovnog sustava ohicno su usko povezana s mnogim kljucnim vidovima poslovnog upeavljanje odredene hanke. Sustav neizravnog pracenja se oslanja na financijsko izvjesCivanje u propisanom obliku bankovbim banke dostavljaju prema unaprijed utvrdenom rasporedu izvjescivanja.

Devedesetih godina proslog stoljeca, nadzome su vlasti pocele usavrsavati svoj sustav ranog upozorenja upravljanjd ciljem procjene rizika i prepoznavanje mogucih buducih problema u financijskom sustavu i u pojedinim bankama. Tradicionalne su operativne funkcije sljedece: Upravljanje marketingom, P Kotler, IX. Opisite banCinu politiku klasificiranja vrijednosnica u kategoriju trgovanja ili ulaganja te je li seta politika nedavno mijenjala.

  KDS-55A2000 SERVICE MANUAL PDF

Zdrava primjena obracunske osnovice i kvalitativne karakteristike financijskih izvjesca rijesili bi taj problem vidi okvir. Koliko ukupno deponenata ima banka? Programi se utvrduju prema vrsti i predmetu odnosnih izvjesca.

U bankoovnim zemljama, bankovni propisi traze da vanjsku reviziju banke provode s dovoljno strucnosti rizici,a koji zadovoljavaju odredene standarde kvalitete.

Neizravni nadzor je u sustini, mehanizam ranog upozorenja koja se temelje na analizi financijskih podataka koje daju banke.

Primjeri koristenih razdoblja ukljucuju: Na primjer, visoki rast aktive koji nije prikladno uskladen s jacanjem upravljanja bankom i institucionalnim mogucnostima u mnogim je slucajevima bio krivac za propast banke.

ViewInside – Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Analiza i plasman aktive i pasive u odgovarajuca dospijeea i grupiranja na temelju preostalog razdoblja izmedu datuma bilance stanja i datuma ugovornog dospijeca. Formati i pojedinosti izvjesCivanja variraju od zemlje do zemlje iako veCina nadzomih vlasti sustavno skuplja i analizira podatke koji se odnose na likvidnost, adekvatnost kapitala, kreditni rizik, kvalitetu aktive, koncentraciju i velike izlozenosti, kamatni, valutni i trzisni rizik, zaradu i profitabilnost te strukturu bilance.

Dodatni kvantitativni i kvalitativni podaci Praksa prikazivanja ne prelazi tradicionalna financijska izvjesca kako bi ukljucila pruzanje drugih kvantitativnih i kvalitativnih podataka, kao sto su vlasnicka struktura neke banke, koncentracija rizika te pojedinosti politike i prakse upravljanja rizicima.

Koliko je medubovno trziste snazno? Opisite kontinuitet poslovanja sustav kopije: Hrana i poljoprivreda u triisnom gospodarstvu, M. Kriteriji za izdavanje dozvola stoga moraju hiti uskladeni sa onima koji se primijenjuju tijekom trajnog nadzora. Baselski se sporazum temelji na sljedecim nacelima: Opisite standardni kreditni postupak od pocetnog zahtjeva klijenta iii marketinskih napora banke pa do konacnih kreditnih odluka, uz opis postupka kreditnog odlucivanja.

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: Ovaj bi cilj morao odrediti koji bi se drugi sustavi razvoja i izobrazbe morali postaviti i na koji naCin. Sve bi se neuspjele transakcije trebale prijaviti parketu burze s obzirom nato da bi pomanjkanje komunikacije izmedu osoblja za poravnanja i trgovaca sto se tice neizvrsenja, onemoguCilo skupinama da istraze nacine uklanjanja inace izbjezivih neuspjelih transakcija.

  JUNIUS MALTBY PDF

Ako da, molimo opisite ih. Operativni troskovi 55 Place i dodaci za zaposlenike Administrativni troSkovi TroSkovi vezani za reviziju i savjetodavne usluge PlaCene najamnine Amortizacija i otplate Ostalo 8.

Posebna rezerviranja za gubitke po zajmovima i otpisi Neto rezerviranja tereCena na raCun dobiti tijekom sadaSnjeg razdoblja 41 4 6 Nenaplativi zajrnovi izravno otpisani s raCuna dobiti ne osigurani ranije 7. Likvidnost Pruza se nedostatno podataka da bi se korisnicima omogucilo da prate likvidnost banaka.

INTEGRATED BUSINESS INSTITUTE – Credit Policies and Credit Assessment

Ono ukljucuje nova poglavlja o upravljanju riznicnom funkcijom i upravljanju investicijskim portfeljem stabilne likvidnosti. Objasnite tretrnan gubitaka riziicima likvidacije pozicija vrijednosnica kada je trzisna vrijednost manja od troska.

Odgovomost za poslovanje banke i primjenu politika za upravljanje rizicima Odbor za reviziju i unutrasnja revizija: Razradite uzajamno djelovanje menadzmenta banke i odbora za utvrdivanje njezine politike, odgovornost za utvrdivanje politike i ciljeva banke, dodjelu ovlastenja i odgovornosti, unutrasnjih sustava i postupaka upravluanje rezultata poslovanja te provjere pouzdanosti.

Navedite nacin na koji razvoj kadrova dopunjava usmjeravanje banke na rizike- to se cini da bi se osiguralo zaposljavanje i edukacija analoza prikladnog profila, kako bi se omogucilo pridrzavanje propisa i utvrdenih postupaka upravljanja rizicima.

Odgovomost je nadzomika izvrsiti primjerene pripreme koje bi mogle olaksati izlaz problematicnih banaka uz minimalne poremecaje sustava; istovremeno, primijenjene bi metode morale minimizirati iskrivljenja trzisnih signala i discipline.

Mjerenje rizika zahtijeva povremeno izracunavanje rizicnih pozicija dnevno, mjesecno, tromjesecno.