ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Gurisar Faurn
Country: Andorra
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 4 January 2009
Pages: 252
PDF File Size: 9.44 Mb
ePub File Size: 15.26 Mb
ISBN: 184-8-26303-182-8
Downloads: 62335
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samuzuru

Het adviseren van het college van bestuur bij het opstellen van regels voor de beheersmatige organisatie van de universiteit. Bijzondere bepalingen voor speciale groepen.

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf.

Het voorbereiden en implementeren van overeenkomsten tussen instellingen inzake samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Toetsingscommissies worden per facultair directoraat of opleiding ingesteld.

Over de inrichting en het bestuur van para klinische clusters dient overeenstemming bereikt te worden met de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis. Archiefwst adviseren van het college van bestuur in geval van geschillen tussen het college van bestuur en de commissie personeelsoverleg en geschillen tussen het hoofd van een diensteenheid en de dienstcommissie.

Hoofdlijnen van het handelen van universiteiten op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs. Het geven van inlichtingen en informatie over onderwijs en wetenschapsbeoefening van de vakgroep aan derden. Het treffen van voorzieningen en het doen van mededeling daarover aan de minister, het stichtingsbestuur of het verenigingsbestuur bij verwaarlozing van het bestuur van onderdelen van faculteiten.

  CARTAS CHILENAS LIVRO PDF

Het instellen van werkgroepen tussen archjefwet van verschillende faculteiten. Appearing in the photograph from left to right: Het beleidsterrein is derhalve beschouwd vanuit het perspectief van de universiteiten waardoor de handelingen van bijvoorbeeld de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zich beperken tot die handelingen die contextuele betekenis hebben voor het handelen van de universiteiten.

Van voorlopige toelating tot de promotie wordt gesproken in geval een persoon, die niet voldoet aan de vooropleidingseisen gesteld aan de kandidaat, voldoende aannemelijk heeft gemaakt een arhiefwet met succes te kunnen afronden. Het, gehoord het college van decanen en in overleg met de universiteitsraad, vaststellen van regels betreffende de wetenschapsbeoefening en andere universitaire activiteiten ten behoeve of in opdracht van derden.

Het, na advies van de Advies Commissie Bezwaarschriften, beschikken op ingediende bezwaren tegen vastgestelde waardering van de functie. Het, gehoord de universiteitsraad, samenstellen van het centrale stembureau de kiescommissie. In te trekken de lijst van te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden van de Rijksuniversiteiten vastgesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs, no.

Archiefwet | Books2Search

De instellingsbeschikking bevat regels omtrent de taak en bevoegdheden, de samenstelling en de instellingstermijn. Het staat de bijzondere universiteiten als privaatrechtelijke instellingen echter vrij om andere keuzes of termijnen te hanteren. Het besluiten op verzoeken van de werknemer tot uitbreiding van de arbeidsduur. Het indienstnemen en aanstellen van medewerkers van de universiteit, met alle besluiten tot wijziging of aanvulling van het aanstellingsbesluit.

Het besluiten ter zake van meningsverschillen over de interpretatie van het faculteitsreglement. Toelichting Hierbij moet worden gedacht aan handelingen verricht in het kader van de Tweede Wereldoorlog, de politionele acties, watersnoodrampen, gijzelingsacties, e.

  DESPRENDIMIENTO PREVIO DE PLACENTA NORMOINSERTA PDF

Hiertoe worden ook gerekend betalingsregelingen. De medewerking van faculteitsbesturen aan het bestuur van de universiteit als geheel staat omschreven in de wet en de bestuursreglementen. Het vaststellen van een reglement inzake beroepsmogelijkheden en treffen van voorzieningen voor het beroep. Parliamentary archives in every country of the world. Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek stb. Vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universiteiten.

Het is de faculteitsbesturen vrij om een dergelijke commissie in te stellen. Het van toepassing verklaren van seniorenregelingen op werknemers van de universiteit.

Archiefwet 1995

Het schorsen of vernietigen van besluiten van een faculteitsbestuur of -raad, het bestuur van een vakgroep, een werkgroep of een onderzoekinstituut wegens strijd met het in de statuten vastgelegde bijzondere karakter van de universiteit. Het vaststellen van regels voor het gebruik van faciliteiten van de universiteit door bijzonder hoogleraren.

Het vaststellen van een geschillenregeling ten behoeve van beslechting van geschillen tussen assistent in opleiding en de bij haar opleiding en begeleiding betrokken personen en organen.

Het adviseren van de bestuursraad en het college van bestuur omtrent aangelegenheden betreffende de Open Universiteit.