BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Tokasa Yozshushakar
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 15 February 2017
Pages: 350
PDF File Size: 1.50 Mb
ePub File Size: 2.83 Mb
ISBN: 410-1-75135-923-9
Downloads: 76912
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltijin

De zinsnede over adequate maatregelen is aangepast om te benadrukken dat het accent van de bepaling ligt op de te treffen voorzorgsmaatregelen.

Inhoudsopgave

Op grond van artikel 54 van het Bgfo kan de AFM nadere regels stellen met betrekking tot de wijze waarop de waarschuwing wordt gepresenteerd of geformuleerd in een reclame-uiting.

Een erkend exameninstituut beschikt over en handelt in overeenstemming met een examenreglement waarin ten minste de volgende onderwerpen adequaat zijn geregeld:.

Eveneens keert artikel 10, derde lid, oud niet terug, dat bepaalt dat een exameninstituut de aangeboden examens voor een ieder openstelt.

De procedure wordt ter goedkeuring aan Onze Minister voorgelegd. Artikel 35i Toon relaties in LiDO. Artikel 2 van de regeling taakuitoefening bepaalt middels een tabel welke in bepaalde Europese richtlijnen opgenomen samenwerkingsbepalingen of verplichtingen tot het verstrekken van informatie door de Nederlandsche Bank of de AFM in aanmerking moeten nemen bij de uitoefening van hun taken.

DUFAS geeft in ondernemingeen consultatiereactie aan dat de evaluatiebepaling opgenomen in artikel 3 van de regeling te ruim is geformuleerd.

Wijzigingsbesluit financiële markten

Introductory provisions Expertise of staff Trustworthiness Sound business operations Controlled business operations Outsourcing of activities Handling of complaints Provision of services with due care Reporting obligations Supplementary rules on offers Supplementary rules on the provision of intermediary services Supplementary rules on the provision of reinsurance intermediary services Supplementary rules on acting as a clearing institution Supplementary rules on the provision of investment services Final provisions Chapter 1 of the Decree includes the definitions of and the rules for holders of a dispensation as referred to in section 4: Artikel 48d Toon relaties in LiDO.

Er zijn exameninstituten die nog steeds streven naar het vervaardigen van hoogwaardige producten, doch de verschillen in niveau stuiten bij een groot deel van de markt op onbegrip. Om het vakbekwaamheidsbouwwerk te vereenvoudigen en flexibel te houden is er voor gekozen de oude PE periodes van 18 maanden te laten vervallen en te vervangen door een nieuw continue systeem met individuele intervallen van maximaal 36 maanden. Bij een krediet met een variabele debetrentevoet die voor beperkte duur of een beperkt deel van het krediet afwijkt van de variabele debetrentevoet die op het moment van het doen van de reclame-uiting geldt voor overeenkomsten over krediet van gelijke soort, omvang en duur, wordt bij het verstrekken van de informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, de hoogste van genoemde variabele debetrentevoeten genoemd.

  ARYSTOTELES ETYKA EUDEMEJSKA PDF

Er worden twee leden toegevoegd, luidende: Vereiste diploma’s bij advisering Onderwerp: Het vijfde lid bewerkstelligt dat de in het openbaar register opgenomen gegevens volledig en correct zijn zodat personen die het openbaar register raadplegen kunnen vertrouwen op de juistheid van de daarin opgenomen gegevens. Een erkend exameninstituut neemt ten aanzien van de wijze van examinering de maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te bevorderen dat examens op een correcte en eerlijke wijze worden afgelegd.

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

De hoofdstukken 2 tot en met 5 van de wet. Bij de berekening van de administratieve lasten en de nalevingskosten wordt ervan uit gegaan dat in Nederland veertig aanbieders zijn van hypothecair krediet met een vaste debetrentevoet.

Ook nieuw is dat de adviseur inkomen mag adviseren over ongevallenverzekeringen indien dit advies wordt gecombineerd met advies over inkomensverzekeringen. In de jaarrekening wordt meegedeeld overeenkomstig welke voorschriften de opstelling geschiedt. Bovenstaande wijzigingen leiden niet tot een verhoging van de administratieve lasten. Artikel 1a Toon relaties in LiDO. U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. Aan de eisen voor het onderwerp consumptief krediet verandert qua structuur niets ten opzichte van de huidige situatie waarin ook de modules basis en ondwrnemingen krediet vereist zijn.

Tevens is het van belang dat een aanbieder de consument informeert over elke wijziging van de debetrentevoet en daarbij aangeeft door welke component of componenten de debetrentevoet is gewijzigd.

  JESUS MESSIAH CHRIS TOMLIN CHORDS PDF

Een adviserend klantmedewerker dient nadat hij zijn diploma heeft behaald op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen om een passend advies te kunnen geven aan de klant.

Ten aanzien van de verschillende inhoudelijke onderwerpen in het onderhavige besluit wordt hierna een toelichting gegeven. De opgave is, indien van toepassing, mede door de bewaarder van een icbe ondertekend en bevat ten minste de volgende gegevens:. Om te voorkomen dat consumenten die de advies- en distributiekosten gespreid willen betalen tevens een consumptief krediet dienen af te sluiten, is artikel 1: Voorts is in artikel 81a van dit besluit bepaald dat aanbieders van hypothecair krediet dezelfde debetrentevoet dienen te hanteren bij dezelfde rentevastperiode voor nieuwe en bestaande consumenten bij een vergelijkbaar risicoprofiel.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

Artikel 71e Toon relaties in LiDO. Indien de duur van de geoorloofde debetstand onbekend is, wordt bij de berekening van het gedragstoezidht kostenpercentage uitgegaan van de hypothese dat de duur van het krediet drie maanden bedraagt.

Omdat onder de huidige toezichtpraktijk niet gegarandeerd kan bedragstoezicht dat alle examen- en PE instellingen van een gelijk kwaliteitsniveau zijn, is het voornemen om een centrale examenvragendatabank in te voeren. De adviseur fibanciele krediet mag over betalingsbeschermers, opstal- of inboedelverzekeringen adviseren indien dit advies wordt gecombineerd met advies over een hypothecair krediet. Nieuw is dat de adviseur consumptief krediet ook mag adviseren over overlijdensrisicoverzekeringen indien dit advies wordt gecombineerd met advies over consumptief krediet.

Dit leidde tot een ongelijke situatie in de markt: Om geschillen tussen de gedragstoezicgt en de consument te voorkomen vanwege onduidelijke tarifering is het belangrijk dat voor de consument duidelijk is uit welke componenten de variabele debetrentevoet is opgebouwd en welke componenten een vast of variabel bestanddeel vormen van de debetrentevoet.

Aan het onderwerp pensioen is ook een element toegevoegd ten opzichte van de huidige situatie.