INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Dalar Mell
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 12 July 2004
Pages: 356
PDF File Size: 20.55 Mb
ePub File Size: 18.79 Mb
ISBN: 170-4-43878-842-3
Downloads: 30586
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arakora

Bij de tenuitvoerlegging van dit Verdrag zullen de Verdragsluitende Partijen niet alleen naar behoren rekening houden met de belangen van de zee- en binnenscheepvaart en van de havens, doch ook met de functie van de Eemsmonding met betrekking tot de afwatering en als vloedkom, alsmede met de belangen van de kustverdediging.

Inhoudsopgave

Artikel 8 Toon relaties in LiDO. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Artikel 1 Toon relaties in LiDO. Saint Vincent en de Grenadines.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen:. Formaat XML De tekst zal worden geleverd in een.

Artikel 35 Toon relaties in LiDO. After the date of entry into force of an amendment to this Convention in accordance with paragraphs of Article VI, any ratification, acceptance, approval or accession shall apply to the Convention as amended. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel. Benedenstrooms van de verbindingslijn tussen de lichttoren van Knock en de kerktoren van Termunten verzorgt en onderhoudt iedere Verdragsluitende Partij de bebakening die zich op het tot haar grondgebied behorende vasteland bevindt.

Deze bepaling sluit echter niet de mogelijkheid uit, in het kader van het Gemeenschappelijke Plan bereikte resultaten of verrichte aanvwringen als bewijsmiddel aan te voeren. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen: Aankondigingen voorkominh uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: Artikel 16 Toon relaties in LiDO.

Indien de President verhinderd is zijn ambt uit te oefenen of indien hij de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen, geschiedt de aanwijzing van de voorzitter of de plaatsvervanger door de Vice-President of, indien ook deze verhinderd is of de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen, door het oudstbenoemde lid van het Internationale Gerechtshof dat niet de nationaliteit bezit van een van beide Verdragsluitende Partijen.

  CHUCK MISSLER LEARN THE BIBLE IN 24 HOURS PDF

Dientengevolge komen de Partijen overeen:.

De verklaring kan door de ondertekenaars in het kader van de samenwerking waartoe zij hebben besloten worden aangevuld en door middel van verdere overeenkomsten teer de toekomstige ontwikkelingen worden aangepast, voor zover bepalinegn twee ondertekenaars dit dienstig achten. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding Eems-Dollardverdrag Toon wetstechnische informatie. Vookoming XML De tekst zal worden geleverd in een.

Determination by the Assembly of the dates referred to in this paragraph shall be by a two-thirds majority of those present and voting. Zij dient een permanent waarschuwingssysteem in stand te houden of te doen houden ter aanduiding van de aanwezigheid van voornoemde kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen.

U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. Artikel 21 Toon relaties in LiDO.

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

De akten van bekrachtiging worden zo spoedig mogelijk te Caracas uitgewisseld. De vertegenwoordigers van de beide havenbesturen zullen tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen om elkaar op de hoogte te stellen van de voorgenomen investeringen en om andere vraagstukken van het havenbedrijf der beide havens te bespreken teneinde de capaciteit van hun havens overeenkomstig hun geografische ligging zo goed mogelijk te benutten en investeringen die in strijd zouden zijn met een zinvolle bedrijfs- en verkeerspolitiek te vermijden.

Inwerkingtreding Selecteer een datum Recalling also that, by resolution A. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren.

Artikel 25 Toon relaties in LiDO. Indien de toepassing van artikel 32 tot gevolg heeft dat ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid bij aanvaringen noch het Duitse noch het Nederlandse recht geldt, wordt de plaats van de aanvaring beschouwd te zijn gelegen binnen zowel Duits als Nederlands gebied; de eisende partij heeft de keus tussen de volgens het Duitse en de volgens het Nederlandse recht bevoegde gerechten.

Iedere Verdragsluitende Partij draagt de kosten voor de door haar benoemde tweede assessor, voor de door haar benoemde secretaris, alsmede voor haar vertegenwoordiging bij de procedure voor het Scheidsgerecht. Op de zandbanken van de Meeuwenstaart worden echter Duitse en Nederlandse jagers tot het uitoefenen van de robbenjacht toegelaten volgens de bepalingen van de leden 2 en 3.

  HERMAN WITSIUS ECONOMY OF THE COVENANTS PDF

Translation of “COLREG” in English

Artikel 34 Toon relaties in LiDO. Het Koninkrijk der Nederlanden verzorgt en onderhoudt de bebakening in of aan de Bocht van Watum en in of aan de noordelijke en de zuidelijke toegang van het hoofdvaarwater tot de Bocht van Watum; de Bondsrepubliek Duitsland verzorgt en onderhoudt de bebakening in of aan het hoofdvaarwater.

Deze maatregelen dienen onverwijld te worden medegedeeld aan de overeenkomstige autoriteit van de andere Verdragsluitende Partij en op haar verzoek aan een gemeenschappelijk onderzoek te worden onderworpen en eventueel te worden gewijzigd.

Indien een Nederlands of Duits vaartuig in aanvaring komt met een vaartuig van een derde land, dan is ten aanzien van het politieonderzoek, het onderzoek van het ongeval en de strafvervolging slechts die Verdragsluitende Partij bevoegd wier vaartuig bij het ongeval is betrokken. Artikel 49 Toon relaties in LiDO.

Adopts, in accordance with paragraph 3, article VI of the Convention, the amendments set out in the annex to the present resolution. De Regeringen der Verdragsluitende Partijen kunnen – in het bijzonder in het geval van artikel 12 – een verdeling der internationwle overeenkomen die internationake van artikel Onder verwijzing naar deze verklaring en naar de artikelen 1 en 4 van het Eems-Dollardverdrag heb ik de eer U mede te delen, dat mijn Regering uitdrukking geeft aan haar instemming met deze verklaring, waarbij zij van het internatioanle uitgaat:.

IV Toon wetstechnische informatie. Ik heb de eer U mede te delen, dat ook mijn Regering uitdrukking geeft aan haar instemming met de verklaring van 11 juni en dat zij met de inhoud van Uw brief instemt.